ประกันภัยโรคมะเร็ง Cancer Fix


แผนประกันภัยโรคมะเร็ง Simple Fix

ให้ความคุ้มครองทันทีเมื่อตรวจพบโรคมะเร็งทุกระยะ

 • คุ้มครองการตรวจพบโรคมะเร็งเป็นครั้งแรก
 • คุ้มครองมะเร็งผิวหนัง 20%
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตามอายุแรกเข้า ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1-54 ปีบริบูรณ์
    (ต่ออายุได้ถึง 64 ปีบริบูรณ์)
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

แผนประกันภัยโรคมะเร็ง Full Fix

ให้คุณอุ่นใจมากยิ่งขึ้น หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา

 • คุ้มครองการตรวจพบโรคมะเร็งเป็นครั้งแรก
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายการทำเคมีบำบัด หรือรังสีรักษา
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยซ้ำ
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตามอายุแรกเข้า ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1-54 ปีบริบูรณ์
    (ต่ออายุได้ถึง 64 ปีบริบูรณ์)
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ