ชั้นอาชีพ 1-2 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารหรืองานจัดการ งานเสมียน หรืองานขายในธุรกิจ หรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงานหรือทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว และรวมถึงการทำงานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร เช่น เจ้าของ (ร้านขายยา , ร้านขายทองและอัญมณี , ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ , ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ) กรรมการผู้จัดการ , ผู้จัดการสำนักงาน , เลขานุการ, พนักงานรับโทรศัพท์ , อาจารย์ , โฆษกวิทยุ , พนักงานขายของในห้างสรรพสินค้า หรือผู้ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะหรือกึ่งอาชีพเฉพาะ เช่น เจ้าของกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ , เจ้าของกิจการ (โรงภาพยนตร์ , โรงแรม) , เจ้าของไม่ได้ลงมือปฏิบัติ (สวน , นา , ไร่ , ฟาร์ม) ผู้จัดการฝ่ายขายนอกสำนักงาน , วิศวกรประจำโรงงาน , พนักงานบริการในโรงแรม , นายหน้า , ทนายความ , นักศึกษา, ช่างเสริมสวย เป็นต้น

ชั้นอาชีพ 3 หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องจักรกลหนัก ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทาง หรือทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำ


ข้อยกเว้นสำคัญ
1. การกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
3. การแท้งลูก
4. การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
5. อาหารเป็นพิษ
6. การก่อการร้าย, การจลาจลการนัดหยุดงาน, สงคราม, การก่อความวุ่นวาย, การปฏิวัติ, การรัฐประหาร, การประกาศกฎอัยการศึก


แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

* กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริง
วันเริ่มต้นความคุ้มครอง
16.30 น.
วันสิ้นสุดความคุ้มครอง
16.30 น.
ย้อนกลับ