แผนประกันภัยโรคสุดฮิต
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคเฉพาะ (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))

* กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริง

วันเริ่มต้นความคุ้มครอง
(ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี)
ย้อนกลับ

เงื่อนไขการรับประกันภัย :

 1. 1. สำหรับผู้มีสัญชาติไทย อายุ 5 - 70 ปี
 2. 2. รับประกันภัย ทุกชั้นอาชีพ
 3. 3. ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 4. 4. ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 15 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 5. 5. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 6. 6. จำกัดการซื้อ 1 คน ไม่เกิน 2 ฉบับ ได้แก่ ‘แผนฮิตไม่เลิก’ 1 ฉบับ และ ‘แผนฮอตฮิต’ 1 ฉบับ

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง :

 1. 1. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 15 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก ( 15 days Waiting Period)
 2. 2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
 3. 3. แพทย์ไม่ได้วินิจฉัยชัดเจนว่าเป็นโรคที่คุ้มครอง แต่ระบุในใบรายงานแพทย์ว่า ‘สงสัยว่าจะเป็น’
 4. 4. ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา (มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป) สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้
 5. 5. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตนเอง
 6. 6. สงคราม จลาจล นัดหยุดงาน ก่อความวุ่นวาย ปฏิวัติ การก่อการร้าย อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ
 7. * ข้อยกเว้นอื่นๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย