เลือกประเภทรถยนต์ กรอกข้อมูล ชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 1 : เลือกประเภทรถยนต์พ.ร.บ. รถยนต์ (ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ)


ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง (บาท / คน)
1 จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง) ไม่เกิน 30,000
1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000
2 ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับผู้ประสบภัย (จะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายละเมิด)
2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง) ไม่เกิน 80,000
2.2 การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิง 500,000
2.3 กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพประจำได้ 300,000
2.4 สูญเสียอวัยวะ
- นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป 200,000
- สูญเสียอวัยวะ 1 ข้าง 250,000
- สูญเสียอวัยวะ 2 ข้าง หรือตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป 500,000
2.5 ชดเชยรายวันๆละ 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่เกิน 4,000
หมายเหตุ :
- ผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิด (ฝ่ายผิด) จะได้รับความคุ้มครองเพียงค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
- ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
- จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินความคุ้มครองตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย