ประกันภัยธุรกิจขนาดย่อม

มูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ตั้งแต่ 500,000 แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท
ไม่เกิน 50,000,000 บาท