โปรดตอบคำถามเกี่ยวกับธุรกิจของท่านเพื่อความถูกต้องในการคำนวณค่าเบี้ยประกันภัย
กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

ศึกษาวิธีกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย

การกำหนดทุนประกันภัยสำหรับ "ตัวอาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)" ท่านสามารถคำนวนได้จาก: การนำความกว้าง (เมตร) x ความยาว (เมตร) x จำนวนชั้น x ค่าก่อสร้างอาคารต่อ ตรม. โดยประมาณ (ไม่รวมฐานราก) หรือท่านสามารถคำนวณได้จากเว็บไซต์ของคปภ. ที่ http://oiceservice.oic.or.th/insurancefire/Calculator.php


การกำหนดทุนประกันภัยสำหรับ "ทรัพย์สินภายในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตรา" ท่านสามารถกำหนดทุนประกันโดยใช้การรวมมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินได้


การกำหนดทุนประกันภัยสำหรับ "สินค้าคงคลัง" ให้ท่านใช้จำนวนสินค้าคงคลังหรือจำนวนสต๊อกสินค้าที่สูงสุดภายในปี (โดยใช้ราคาต้นทุนสินค้า)

หมายเหตุ จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมเท่ากับผลรวมของจำนวนเงินเอาประกันภัยตัวอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง(ไม่รวมฐานราก) ทรัพย์สินภายในอาคารและสินค้าคงคลัง
จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมขั้นต่ำ 500,000 บาท และ สูงสุด 10,000,000 บาท
0
0
0
จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมสูงสุด 10,000,000 บาท

แนะนำ